Индустриална система с цел продажба на електрическа енергия

Индустриална фотоволтаична система с цел продажба на електрическа енергия

Продажбата на произведена от фотоволтаични панели електроенергия е вече на конкурентна цена спрямо електричеството за промишлеността. Поради тази причина в зависимост от консумацията на ток на обекта и инсталираните мощности, за някои бизнеси подобни инсталации се превръщат в доходоносен инвестиционен инструмент.

Продажбата на електроенергия от ФЕЦ, които са предвидени за изграждане върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради или върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, се извършва при преференциални цени съгласно решенията на КЕВР, валидни при обща инсталирана мощност до 1MW (мегават).